“Mae’r hysbyseb hon yn ddwyieithog ac mae’r fersiwn Gymraeg i’w gweld yn is i lawr y dudalen”
 

Action for Children are recruiting Assistant Support Workers   

Salary £18,400 to £21,400 per annum  (depending on experience)

Permanent Full time 37 hours per week

Tan Y Bryn Residential Service in Rhyl.   

 

The Role  

  

If you enjoy engaging with young people and seeing them make progress then come and join our fantastic team!  The post involves working shifts on a rota basis including weekend working and sleep in duties.  Tan y Bryn provides integrated therapeutic care for children and young people between the ages of 8 – 18 years. Your tasks will include supporting our young people to take part in fun activities, learn new skills and work towards independence. Young people accessing the service have experienced early life trauma and need help and support regulating their emotions, building confidence and self-esteem.   

 

The successful candidate must be nurturing, empathetic and child focused and willing to contribute and provide the highest level of care. You must hold a full driving licence and be at least 21 years of age.  

 

If you are looking for a rewarding job and have a positive attitude, flexibility, and commitment to support our amazing young people we would love to hear from you.

 

This is what Action for children will offer you  

  

 • Assistant Support Worker starting salary of £18.400 + an additional payment for sleep in duties. Estimated annual earnings of £21,800  
 • 29 days holiday + an additional eight days` bank holiday allowance   
 • Opportunity to gain a QCF level 3 in Health and Social Care qualification  
 • Career progression   
 • Competitive pension scheme  
 • Commitment to training and development   
 • Staff benefits (visit Action for Children website to learn more)   
 • Action for Children is an equal opportunities employer.  

 

The way we work  

We work to make sure every child and young person has the love, support, and opportunity they need to reach their potential. If you share the same vision, we want you to join our team. Have a look at our behaviours and values to understand more about the way we work please visit our careers portal on our company website.  

If you need any help applying for this position or any more information, please contact Sarah Manderfield on 01923 371743 or email sarah.manderfield@actionforchildren.org.uk  

For safe and happy childhoods  

 

At Action for Children, we protect and support children and young people, providing practical and emotional care and support, ensuring their voices are heard, and campaigning to bring lasting improvements to their lives. Last year, we helped more than 387,000 children and families across the UK.  

We are committed to safer recruitment practices to protect our service users; therefore, all applicants are expected to understand and commitment to safeguarding best-practice.  

Action for Children is passionate about promoting equality, valuing diversity and working inclusively. We welcome applications from all suitably qualified persons particularly people with Disabilities and Black, Asian and Minority Ethnic applicants, as these groups are currently under-represented in our workforce.  

 

 

 

Mae Gweithredu dros Blant yn recriwtio Gweithwyr Cymorth Cynorthwyol

Tua £18,400 i £21,400 yn dibynnu ar brofiad

Parhaol Amser Llawn 37 awr yr wythnos.

Gwasanaeth Preswyl Tan Y Bryn yn y Rhyl.   

 

Y Swydd

  

Os ydych yn mwynhau ymgysylltu â phobl ifanc a’u gweld yn gwneud cynnydd yna dewch i ymuno â’n tîm gwych!  Mae’r swydd yn cynnwys gweithio sifftiau ar sail rota gan gynnwys gweithio ar benwythnosau a dyletswyddau cysgu dros nos. Mae Tan y Bryn yn darparu gofal therapiwtig integredig i blant a phobl ifanc rhwng 8 a 18 oed. Bydd eich tasgau yn cynnwys cefnogi ein pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog, dysgu sgiliau newydd a gweithio tuag at ddod yn annibynnol. Mae pobl ifanc sy’n defnyddio’r gwasanaeth wedi profi trawma yn ystod eu bywydau cynnar ac mae angen help a chymorth arnynt i reoli eu hemosiynau, ac i fagu hyder a hunan-barch.   

 

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn anogol, yn empathetig a chanolbwyntio ar blant ynghyd â bod yn barod i gyfrannu a darparu gofal o’r safon uchaf. Rhaid bod gennych drwydded yrru lawn a’ch bod yn 21 oed o leiaf.  

 

Os ydych yn chwilio am swydd werth chweil a bod gennych agwedd gadarnhaol, hyblygrwydd ac ymrwymiad i gefnogi ein pobl ifanc anhygoel, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

 

Dyma beth fydd Gweithredu dros Blant yn ei gynnig i chi

  

 • Cyflog cychwynnol Gweithiwr Cymorth Cynorthwyol o £18,400 + taliad ychwanegol am ddyletswyddau cysgu dros nos. Yr amcangyfrif o enillion blynyddol yw £21,800
 • 29 diwrnod o wyliau + lwfans gŵyl banc wyth diwrnod ychwanegol   
 • Cyfle i ennill cymhwyster FfCCh lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
 • Dilyniant gyrfa   
 • Cynllun pensiwn cystadleuol  
 • Ymrwymiad i hyfforddiant a datblygiad   
 • Buddion staff (ewch i wefan Gweithredu dros Blant i ddysgu mwy)   
 • Mae Gweithredu dros Blant yn gyflogwr cyfle cyfartal.  

 

 

Y ffordd rydym yn gweithio

Rydym yn gweithio i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael y cariad, y gefnogaeth a’r cyfle sydd ei angen arnynt i gyrraedd eu potensial. Os ydych yn rhannu’r un weledigaeth, rydym am i chi ymuno â’n tîm. Edrychwch ar ein hymddygiad a’n gwerthoedd i ddeall mwy am y ffordd rydyn ni’n gweithio ewch i’n porth gyrfaoedd ar wefan ein cwmni.
  

Sicrhau plentyndod diogel a hapus

 

Yn Gweithredu dros Blant , rydym yn amddiffyn ac yn cefnogi plant a phobl ifanc, gan ddarparu gofal a chefnogaeth ymarferol ac emosiynol, sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed, ac ymgyrchu i ddod â gwelliannau parhaol i’w bywydau. Y llynedd, fe wnaethom helpu mwy na 387,000 o blant a theuluoedd ledled y DU.

Rydym wedi ymrwymo i arferion recriwtio mwy diogel er mwyn amddiffyn defnyddwyr ein gwasanaethau; felly, mae disgwyl i bob ymgeisydd feddu ar ddealltwriaeth o arferion gorau ac ymrwymo i hynny.

Mae Gweithredu dros Blant yn teimlo’n angerddol ynglŷn â hyrwyddo cydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth, a gweithio mewn ffordd gynhwysol. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb sydd â chymwysterau addas, yn enwedig pobl ag Anableddau ac ymgeiswyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, gan nad yw’r grwpiau hyn wedi’u cynrychioli’n ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd.

 

Apply For This Job

You can apply for this job externally via the button below.

Apply for this job externally